Quyền lợi thành viên

Là một thành viên của Vetdrop, chúng tôi cung cấp cho bạn:
  • khả năng ghi lại thành công điều trị của bạn và chia sẻ chúng với công chúng trên trang web của chúng tôi.
  • tiếp cận các đề xuất điều trị
  • một cửa hàng để đặt hàng phụ tùng và chất trực tuyến

Là chủ sở hữu của thiết bị Vetdrop, bạn có thể ngay lập tức đây đăng ký.

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Một số trong số chúng là cần thiết cho hoạt động của trang web, trong khi một số khác giúp chúng tôi cải thiện trang web này và trải nghiệm người dùng (theo dõi cookie). Bạn có thể tự quyết định xem bạn có muốn cho phép cookie hay không. Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối đơn đăng ký của mình, có thể không phải tất cả các chức năng của trang web đều khả dụng.